Een Oudewaters webdesign bureau

Algemene- en leveringsvoorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Webdy design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Webdy design gevestigd te Oudewater, Wantslag 18 (3421 KB), tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst of offerte verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 1 januari 2017.

A. Algemene voorwaarden Webdy design

De opdrachtgever dient Webdy design terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte, door Webdy design geleden schade.

 1. Overdracht rechten en plichten
  • Webdy design noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 2. Reclamatie
  • De opdrachtgever heeft gedurende 30 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Webdy design, waarna Webdy design deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Webdy design binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
  • Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 3. Wijzigingen voorwaarden
  • Webdy design behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.
  • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
 4. Overige
  • Webdy design zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Webdy design.
  • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Webdy design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
  • Webdy design is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Geschillen en toepasselijk recht
  • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverlet geldig en zullen Webdy design en de opdrachtgever in overleg treden ten behoeve van nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen.
  • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • De rechter in de vestigingsplaats van Webdy design is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Webdy design het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  • Inzake een geschil zijn, behoudens bewijs van het tegendeel, terzake van de door Webdy design met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Webdy design beslissend.
  • Partijen zullen een beroep op de rechter doen eerst nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  • Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Webdy design: http://www.webdydesign.nl.
  • Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

B. Leveringsvoorwaarden Webdy design

 1. Definities
  • Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, formulieren en databases.
  • Onderhoud van een website: het door Webdy design inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het maken van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook, evenals aanpassingen aan de structuur, functies/algemene werking en design van de bestaande website van de opdrachtgever.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Webdy design een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 2. Toepasselijkheid
  • Door ondertekening van een overeenkomst met Webdy design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Webdy design en dat hij met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
  • Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webdy design opgenomen wordt.
 3. Aanbieding en acceptatie
  • Alle offertes en prijsopgaven door Webdy design zijn geheel vrijblijvend.
  • Offertes en prijsopgave door Webdy design blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Webdy design. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
  • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webdy design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
  • Een samengestelde prijsopgave verplicht Webdy design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
  • De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmateriaal.
 4. Uitvoering van de overeenkomst
  • Webdy design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webdy design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  • De opdrachtgever draagt zorg voor aanlevering van alle gegevens, waarvan Webdy design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer genoemde gegevens niet tijdig aan Webdy design zijn verstrekt, heeft Webdy design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Webdy design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  • Indien door Webdy design of door de opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  • Opdrachtgever vrijwaart Webdy design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Duur en beëindiging
  • Het ontwerpen van een nieuwe website of overeengekomen werkzaamheden aan een bestaande website door Webdy design voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.
  • Webdy design kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Webdy design gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.
  • Webdy design heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.
  • Mocht een overeengekomen opdracht, na ondertekening van overeenkomst of offerte en na minimaal 2 uur aan werkzaamheden te hebben verricht, om welke reden dan ook worden geannuleerd, dan is Webdy design gerechtigd 50% van het geoffreerde bedrag in rekening te brengen.
 6. Levering en levertijd
  • Webdy design gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
  • Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Webdy design eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Webdy design. Wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken reageert op het basisontwerp, gaat Webdy design ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp.
  • Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen genoemde termijn uitblijven van zulke reacties gaat Webdy design over tot het voltooien van de volledige website.
  • Mocht Webdy design onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Webdy design alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Webdy design een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
  • Door Webdy design gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt. In opdracht, en volgens schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst kan Webdy design de website op de daarvoor bestemde webserver plaatsen. Webdy design kan voor eventuele schade aan de server niet aansprakelijk worden gesteld.
 7. Overmacht
  • Webdy design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Webdy design als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
  • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Webdy design alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
  • Wanneer uit onderling overleg tussen de opdrachtgever en Webdy design geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Webdy design tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 8. Prijzen
  • Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
  • Wijzigingen in de tarieven worden door Webdy design minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen binnen 30 dagen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 9. Betaling
  • Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Webdy design is de opdrachtgever betalingsplichtig.
  • Webdy design is gerechtigd om na de ondertekening van de overeenkomst -na minimaal een maand overeengekomen werkzaamheden te hebben verricht- een voorschot te factureren van minimaal 25% van de geoffreerde prijs.
  • De opdrachtgever dient binnen 30 dagen, na datum factuur, de factuur van Webdy design te voldoen.
  • In de genoemde gevallen behoudt Webdy design zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
  • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij, zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling door Webdy design, in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd aan Webdy design over het openstaande factuurbedrag met een minimum van 15,00 EUR exclusief BTW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  • Indien de opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
  • Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient deze terstond, doch uiterlijk binnen 30 dagen na facturering, Webdy design hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 30 dagen na verzending voldaan moet worden.
  • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Webdy design heeft voldaan.
  • Bij betaling van de factuur gaat de opdrachtgever akkoord met het geleverde werk en wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet kosteloos uitgevoerd.
 10. Copyright
  • Al het door Webdy design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Webdy design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
  • Het eigendom van de door Webdy design verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij Webdy design, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
  • In het laatste geval kan Webdy design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Webdy design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  • Webdy design behoudt het recht de, door de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 11. Aansprakelijkheid
  • Voor zover Webdy design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Webdy design weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Webdy design op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Webdy design of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webdy design.
  • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Webdy design slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webdy design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Webdy design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
  • Webdy design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webdy design is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • Webdy design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Webdy design wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Webdy design aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.